google-site-verification=JcA8t10rf9l0baaIkXv8ZzWUoSQ-ujmoZ5wg44ee4vM
top of page

Steeds meer draagvlak voor manifest Leefstijlgeneeskunde voor preventieve én curatieve zorg


© Foto: Gezond & Weldoen PR

DEN HAAG - Minister Bruins van VWS neemt op donderdag 11 oktober a.s. in Den Haag namens het kabinet het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde in ontvangst. Dat is voorafgaand aan de Begrotingsbehandeling VWS in de Tweede Kamer, op verzoek van de Minister zelf.

Het manifest wordt aangeboden namens alle oorspronkelijke auteurs en ondertekenaars, door het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. Gezond & Weldoen opleidingsinstituut voor leefstijlcoaches met een missie ondersteunt het Manifest van harte omdat het breed gedragen wordt door artsen en uitgaat van zowel preventie als curatieve zorg.

Missie
Het Nederlands Innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde (www.nilg.nl) heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijl-geneesbare ziekten in de komende 10 jaar te halveren door de zorg voor leefstijl-geneesbare ziekten te veranderen van “care” naar “cure”, en van spreekkamer naar huiskamer. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen een omgeving die de patiënt helpt regie over eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Waarbij wij mensen zelf niet de schuld geven van het ontstaan of niet-genezen van leefstijlgerelateerde aandoeningen. Integendeel! Om het potentieel van leefstijlgeneeskunde te benutten te is een transformatie nodig in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven (de zorgeconomie), in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn; voortdurend met, voor én door burgers zelf.

Preventieve én curatieve zorg

Het draagvlak voor leefstijl als waardevol onderdeel van preventieve én curatieve zorg groeit in Nederland met de dag. Afgelopen weken hebben meer dan 1000 (medische) opinieleiders, koepels van patiënten en professionals en BN-ers steun betuigd voor het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde.

In het manifest worden de bewindslieden van VWS aangemoedigd om snel werk te maken van leefstijlgeneeskunde, als belangrijk(ste) sleutel naar een trendbreuk in de sterk toenemende chronische ziektelast en navenante zorgkosten.

Minister Bruins van VWS zal het manifest namens het kabinet persoonlijk ontvangen op 11 oktober in Den Haag. Dit Manifest begon met zo’n 20 bevlogen auteurs die het veelal op persoonlijke titel en los van hun dagelijkse bezigheden hebben gepubliceerd in 4 kranten. Naast een aanmoediging bedoelden de auteurs het manifest als een invitatie voor discussie op inhoudelijke gronden, met het oog op een gezond en vitaal Nederland tegen aanvaardbare kosten.

Breed gedragen pleidooi

De auteurs waren bereid het Manifest verder te brengen en te laten uitgroeien tot een breed gedragen pleidooi. De afgelopen weken hebben inmiddels meer dan 1000 personen en organisaties steun betuigd voor het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde, zoals de koepelverenigingen van o.a. jeugdartsen, cardiologen, allergologen, bedrijfsartsen, diëtisten, internisten en psychiaters, psychologen, artsenfederatie KNMG, Patiënten Federatie Nederland, Nederlandse Public Health Federatie, de raden van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum, TNO, Lentis en ArboUnie, plus een grote verscheidenheid aan wetenschappers, (on)bekende medici (Esther van Fenema, Janneke Wittekoek, Bram Bakker), zorgondernemers, opinieleiders en bekende Nederlanders, zoals Jörgen Raymann, Erik Scherder, Freek de Jonge en Barry Atsma. Het aantal steunbetuigingen groeit nog steeds.

Zorgverzekeraars niet betrokken

Opmerkelijk is dat zorgverzekeraars, overheden of fabrikanten waren en zijn, in tegenstelling tot de totstandkoming van de GLI (gecombineerde leefstijl interventie) via de basisverzekering, niet inhoudelijk of financieel betrokken bij het manifest.

Beperken en vermijden van zorgkosten

Ondertekenaars pleiten voor erkenning van leefstijlgeneeskunde als belangrijke oplossingsrichting voor de sterk toenemende chronische ziektelast en bijbehorende zorgkosten. Leefstijlgeneeskunde is relevant voor het voorkómen van ziekten (preventief), maar er komt steeds meer bewijs dat leefstijl ook bijdraagt in het behandelen en zelfs genezen daarvan (curatief).

Volgens een studie van o.a. oud-minister Klink kost alleen al diabetes type 2 de samenleving 18 mld. euro per jaar. Elke dag komen daar 160 nieuwe patiënten bij, terwijl bekend is dat de ziekte in grote mate vermijdbaar en zelfs omkeerbaar is. Ondertekenaars zeggen niet dat het ontstaan van deze en andere ziekten de schuld is van mensen zelf. Integendeel. De ondertekenaars moedigen de drie bewindslieden van VWS en het Parlement aan om het medisch, maatschappelijk en financieel potentieel van leefstijlgeneeskunde snel op te pakken en leefstijlgeneeskunde een plek te geven in de (para)medische opleiding, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, (para)medische protocollen en daarmee zo snel en goed mogelijk in de spreekkamer bij zorgprofessional en patiënt.

Curatief potentieel waarschijnlijk groot

Gerichte interventies voor voeding, lichaamsbeweging, zingeving en stresscoping kunnen volgens de auteurs vaak een belangrijk verschil maken, zowel preventief als curatief. Niet alleen bij diabetes type 2, maar vaak ook bij hart- en vaatziekten, psychische stoornissen, darmziekten, longziekten zijn er -voorzichtig maar voldoende- indicaties dat leefstijl in belangrijke mate kan bijdragen aan klachtenreductie of zelfs remissie bij een breed spectrum van (dure) aandoeningen. Oproep voor een Gezond en Vitaal Nederland LUMC en TNO hebben het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (www.NILG.eu) opgericht.

"Ziektelast binnen 10 jaar halveren"

Het NILG heeft het manifest geadopteerd in afstemming met de oorspronkelijke auteurs en zonder externe subsidie of financiering. “Het manifest is bedoeld als een prettig positieve impuls, met de ambitie om leefstijl gerelateerde ziektelast in Nederland binnen 10 jaar te halveren, zonder extra pillen”, aldus Hanneke Molema namens het NILG.

“Leefstijlgeneeskunde is volgens ons een belangrijke sleutel naar een trendbreuk in zorglast en -kosten en daar wordt Nederland beter, vitaler en blijer van. Namens de oorspronkelijke auteurs en alle ondertekenaars roepen wij dan ook de drie bewindslieden van VWS en het parlement op om vol in te zetten op (curatieve) leefstijlgeneeskunde. Het deel van medisch Nederland dat dit onderschrijft groeit met de dag”.

Tekst Manifest

De tekst van, publicaties over en bronnen bij het leefstijlmanifest treft u op:

https://nilg.eu/het-manifest/

bottom of page